Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA

A lakasfelujitasbudapest.eu weboldal tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője, továbbá a Szolgáltatás létrehozója (lásd: Impresszum) a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a korábban említett Weblap és az azon elérhető szolgáltatások során a Felhasználók Személyes Adatainak kezelését. Ennek részeként a jelen Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés feltételeiről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az Érintettek köréről és az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag azokra a Személyes Adatokra vonatkozik, amelyeket a Felhasználók az Üzemeltető rendelkezésére bocsátanak annak érdekében, hogy a Weblap megfelelő módon használható legyen, a Szolgáltatások igénybevétele megvalósulhasson, illetve amelyeket az Üzemeltető gyűjt Felhasználókról a Weblapok Felhasználók által történő használata során. Amennyiben valamely Felhasználó saját akaratából bármely Személyes Adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen típusú közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával a Felhasználó elismeri, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, továbbá az adatok kezelésére vonatkozó feltételeket elfogadja és hozzájárul a következőkben ismertetett adatok kezeléséhez.

ALAPFOGALMAK

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatfeldolgozó: személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az Érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Érintett: bármely meghatározott Személyes Adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az Érintett kérheti adatai helyesbítését, kezelésének korlátozását, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen. Ezen kívül az Érintett főbb jogai közé tartozik az adathordozhatósághoz való jog, a rá vonatkozó Személyes Adatokhoz való hozzáférés joga, illetve a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás joga is.

Látogató: Természetes személy.

Megfelelő tájékoztatás: az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adatbármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [Érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Szolgáltatás: lakasfelujitasbudapest.eu internetes oldal szolgáltatásai.

Üzemeltető: a Szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.

Weboldal: lakasfelujitasbudapest.eu weblap.

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Az Üzemeltető adatkezelőnek minősül mindazon adatok tekintetében, és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók és a Látogatók a Weblap látogatása, használata, a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak az Üzemeltető részére, feltöltenek a Weblapra, valamint, amely adatokat ezen tevékenységek során az Üzemeltető a Felhasználóról és a Látogatóról gyűjt.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az Üzemeltető a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti Személyes Adat kezelést többek között az alábbi szabályok alapján végzi:

 • a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • c) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.
1. Az adatkezelés általános jogalapja
 •  a) az Érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása;
 • b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján;
 • c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából.
Az adatkezelés célja

Az oldal üzemeltetője a Személyes Adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. Az üzemeltető kizárólag olyan Személyes Adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá az üzemeltető a Személyes Adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Személyes Adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben az üzemeltető az Érintett Személyes Adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg.

Az üzemeltető adatkezelési céljai, amelyek érdekében a Felhasználó Személyes Adatait kezeli:

 • a) A Weblap működése során a Látogatók és az üzemeltető között fennálló jogviszonyokhoz kapcsolódóan az üzemeltető jogainak gyakorlása, illetve kötelezettségeinek teljesítése;
 • b) a Hirdetések kezelése, menedzselése;
 • c) ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
 • d) a Weblapok látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
 • e) a Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;
 • f) a Weblapon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása annak érdekében, hogy az általuk a Weblapon elhelyezett reklámok megfelelően működjenek, illetve releváns reklámok kerüljenek megjelentetésre.
Korhatár

Az Üzemeltető Weboldalon elérhető szolgáltatásait kizárólag 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja.